บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ข้อมูลเบื้องต้น

  ค่าใช้จ่ายในการมาพบแพทย์

         เมื่อท่านมารับบริการที่คลินิค-จิตประสาท  ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

1.ค่าตรวจและค่ารักษา คลินิคใช้อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดโดย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  รายละเอียดของค่าธรรมเนียมตรวจรักษา โดยประมาณเป็นไปตามตารางด้านล่าง

2.ค่ายา  เป็นค่ายาที่ใช้ ทั้งยากิน และ/หรือยาฉีด  ในกรณีที่แพทย์ไม่ได้สั่งยาให้ท่าน จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ผู้ป่วยบางท่านอาจมีค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วน  บางท่านอาจมีเฉพาะค่ายา  หรือ ค่าตรวจรักษา  ถ้ามีข้อสงสัยขอให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ทันที

ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

รายละเอียด เวลา(นาที) ค่าธรรมเนียม(บาท) อัตราสูงสุดที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด
ค่าตรวจประเมินทางจิตเวช(ครั้งแรก)

ค่าตรวจประเมินทางจิตเวช(เด็กและวัยรุ่น)

ค่าตรวจประเมินครอบครัว

 

 

๑๕-๓๐

๑๕-๖๐

๓๐-๖๐

 

 

๓๐๐-๕๐๐

๕๐๐-๘๐๐

๑๐๐๐

 

 

๑๐๐๐

๑๐๐๐

๑๐๐๐

 

 

การรักษาทางจิตเวช(ผู้ป่วยใหม่และเก่า)

การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

การรักษาแบบจิตบำบัด    

การรักษาแบบครอบครัว

การรักษาเด็กและวัยรุ่น

 

 

 

 

 

 

๑๐-๑๕

๑๐-๓๐

๓๐-๖๐

๓๐-๖๐

๑๐-๓๐  

 

 

 

 

 

 

๓๐๐-๕๐๐

๓๐๐-๕๐๐

๕๐๐-๘๐๐

๕๐๐-๘๐๐

๕๐๐-๘๐๐

 

 

 

 

 

 

๕๐๐

๕๐๐

๑๐๐๐

๑๕๐๐

๑๐๐๐

 

 

 

 

 

 

การบรรยายโดยวิทยากรเดี่ยว        

การบรรยายโดยวิทยากรคู่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(กลุ่มวิทยากร)

 

๖๐

๖๐-๑๒๐

๖๐-๑๒๐

 

๘๐๐๐-๑๕๐๐๐

๑๕๐๐๐-๓๐๐๐๐

๒๐๐๐๐-๕๐๐๐๐

 

ข้อมูลเบื้องต้น


  
  
  
  
  
  

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50