บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ข้อมูลเบื้องต้น

การป้องกันป้ญหาทางจิตเวช

นพ.พนม  เกตุมาน

 สาเหตุของปัญหาทางจิตเวช  

   ปัญหาทางจิตเวชเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่

๑. ปัจจัยทางชีวภาพ กรรมพันธุ์ โรคหรือภาวะผิดปกติทางร่างกาย อุบัติเหตุทางสมอง การตั้งครรภ์หรือการคลอดที่ผิดปกติ

๒. ปัจจัยทางจิตใจ พื้นอารมณ์ บุคลิกภาพ วิธีการคิด การแก้ไขปัญหา ซึ่งขึ้นกับการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก  และประสบการณ์ชีวิต

๓. ปัจจัยทางครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

การป้องกันปัญหาทางจิตเวช   สามารถทำได้ ๓ ระดับ คือ

ก. การป้องกันก่อนเกิดปัญหา ได้แก่การเลี้ยงดูเด็กให้ดี  มีพัฒนาการทุกด้าน กลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดี  เมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้  มีสุขภาพจิตดี  การมีครอบครัวที่ดี การมีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โรคทางสมองและระบบประสาท  การตั้งครรภ์ที่แข็งแรง  สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน ปราศจากอาชญากรรม สารเสพติด และการทำร้ายต่อกัน

ข.  การป้องกันเมื่อเริ่มมีปัญหา  ปัญหาทางจิตเวชมักเริ่มเกิดขึ้นจากน้อย ไปหามาก ก่อนจะกลายเป็นโรคทางจิตเวช มักมีปัญหาทางพฤติกรรมแบบเล็กน้อยมาก่อนเสมอ เมื่อป่วยเป็นโรคทางจิตเวชแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว จะกลายเป็นเรื้อรัง  รักษายาก ดังนั้นเมื่อเริ่มมีปัญหา ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว

ค. การป้องกันความเสื่อมจากโรค โรคทางจิตเวชหลายโรค เมื่อเป็นแล้วจะเกิดความเสื่อมถดถอยของการดำเนินชีวิต  เมื่ออาการของโรคหายแล้ว จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับไปทำหน้าที่ให้ได้ดังเดิมด้วย 

 

โดยทั่วไป บทบาทของประชาชน จะสามารถป้องกันโรคทางจิตเวชได้ โดยเฉพาะการป้องกันก่อนเกิดปัญหา  ผลดีที่จะเกิดขึ้นนอกจากการป้องกันการเกิดโรคทางจิตเวชแล้ว ยังได้คนที่มีสุขภาพจิตดี เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติอีกด้วย

 

 

ข้อมูลเบื้องต้น

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50