บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

 

กลุ่มบำบัดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

(Self-help Group For the Psoriasis Patient)

ผศ. นพ. พนม  เกตุมาน  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

วิธีการ

          ใช้หลักการของกลุ่มบำบัดขนาดเล็ก  ที่มีลักษณะกลุ่มช่วยเหลือกันเอง  แบบ self-help group

การจัดกลุ่ม 

          คัดเลือกผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินที่มีเพศ  อายุ  อาการ  ระยะเวลาที่รักษาที่แตกต่างกัน  จำนวน  12-15  คน 

เวลา

          พบกันสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  เป็นเวลา  8  สัปดาห์(รวม 8 ครั้ง)  ครั้งๆละ  90  นาที 

ผู้รักษา

1. ผู้นำกลุ่ม( therapist)   1  คน

          คุณสมบัติของผู้นำกลุ่ม 

 1. มีความรู้ เรื่องโรคสะเก็ดเงิน
 2. มีความรู้ และทักษะ  เรื่อง  กลุ่มบำบัดขนาดเล็ก  (small group psychotherapy  or self help group)
 3. มีทัศนคติดีต่อการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน แบบองค์รวม

บทบาทของผู้นำกลุ่ม 

 1.  เริ่มต้นกลุ่ม

 2. ดำเนินการ  กิจกรรมกลุ่มให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
 3. กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแสดงออก  มีส่วนร่วมในกลุ่มอย่างถ้วนหน้ากัน
 4. ยับยั้งการแสดงออกของสมาชิกกลุ่มบางคนที่แสดงออกมากเกินไป  ไม่ตรงประเด็น  หรือไม่เหมาะสม
 5. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มคนที่ไม่กล้า  ไม่มีโอกาส  ได้แสดงออก
 6. รักษากฎกติกาของกลุ่ม
 7. ดำเนินกลุ่มให้เป็นไปตามเวลาที่วางแผนไว้
 8. ยุติกลุ่มตรงตามเวลา

2. ผู้ช่วยนำกลุ่ม(co-therapist)  1  คน

          คุณสมบัติของผู้ช่วยนำกลุ่ม  เช่นเดียวกับผู้นำกลุ่ม

บทบาทของผู้ช่วยนำกลุ่ม

 1. ช่วยผู้นำกลุ่ม  ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้
 2. สังเกตความเป็นไปของกลุ่ม  โดยเฉพาะในบางคนที่ผู้นำกลุ่มไม่เห็น(เช่น คนที่นั่งข้างๆผู้นำกลุ่ม  หรือคนที่ไม่ได้แสดงออก)
 3. ในขณะที่ผู้นำกลุ่มกำลังสนใจฟังสมาชิกบางคน  อาจมีปฏิกิริยาจากสมาชิกอีกคน  ที่ผู้นำกลุ่มไม่เห็น  แต่มีความสำคัญ  อาจขออนุญาตผู้นำกลุ่มแทรก  หรือเสริมในเรื่องที่คิดว่ามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในกลุ่ม
 4.  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อจากผู้นำกลุ่ม

  

การคัดเลือกผู้ป่วย

 1. เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 18ปี ขึ้นไป
 2. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น  สามารถสื่อสาร  แสดงความคิดเห็นได้
 3. ไม่มีอาการโรคจิต  หรือหวาดระแวง
 4. ไม่มีอาการทางร่างกายรุนแรงมากจนเป็นอุปสรรคต่อการร่วมกลุ่ม

 การเตรียมผู้ป่วย

 1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการรักษาแบบกลุ่มบำบัด
 2. อธิบายลักษณะของกลุ่ม  ขั้นตอนการรักษาแบบกลุ่ม   วันเวลาที่จะนัดพบกัน  จำนวนครั้งของการรักษา   บทบาทของสมาชิกกลุ่ม  กฎกติกาของกลุ่ม   การเก็บรักษาความลับของกันและกัน   การติดตามต่อเนื่องหลังยุติกลุ่ม  ค่ารักษา  ค่ารถ  การอำนวยความสะดวก  เปิดโอกาสให้ซักถาม
 3. สอบถามความสมัครใจ  ในกรณีที่เข้าร่วมกลุ่ม  ให้นัดหมายวันมาเข้ากลุ่มครั้งแรก  การเตรียมตัวมากลุ่ม  การแต่งกาย  ในกรณีที่ไม่สมัครใจเข้ากลุ่ม  ให้ความมั่นใจว่า  การรักษาที่จะได้รับจะไม่แตกต่างจากการรักษาแบบมาตรฐาน

 

ตารางกลุ่มบำบัดผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

การประเมินก่อนทำกลุ่ม  ทำก่อนเริ่มกลุ่มครั้งแรก  ใช้เวลาประมาณ  30  นาที

 1. ตอบแบบสอบถาม  ความเครียด  10  นาที
 2. ตอบแบบสอบถามอื่นๆ  20  นาที

 

ครั้งที่  1

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ป่วยรู้จักกัน  มีความรู้สึกผ่อนคลาย
 2. ผู้ป่วยมีทักษะในการแสดงออก  และเปิดเผยตัวเอง  ต่อผู้อื่น
 3. ผู้ป่วยมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  รู้ขั้นตอนการทำกลุ่ม  มีส่วนร่วมในกลุ่ม
 4. มีทัศนคติที่ดี  อยากมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรม

 1. แนะนำตัวผู้นำกลุ่ม  ผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม สถานที่  การบันทึกวิดีโอ   10  นาที
 2. ผู้นำกลุ่ม  ให้ผู้ป่วยแนะนำตัว  (แนะนำตัวเอง  หรือให้เพื่อนช่วยแนะนำเพื่อน  ใช้เกมแลกเปลี่ยนนามบัตร  เกมกระซิบ  เกมลมเพลมพัด  เกมปลาเล็กปลาใหญ่    30  นาที
 3. แนะนำวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  ตามที่ทีมผู้รักษาวางแผนไว้(รวมทั้งเรื่องการวิจัย  และการติดตามผลการรักษาหลังจากยุติกลุ่ม   5  นาที
 4. Round turn  ข้อความคิดเห็นและความคาดหวัง  ของผู้ป่วยแต่ละคน    30  นาที
 5. สรุปความต้องการของกลุ่ม    5  นาที
 6. แนะนำกติกาของกลุ่ม  (ดูภาคผนวก)  5  นาที
 7. สอบถามปัญหา  4  นาที
 8. นัดหมายพบกันในกลุ่มครั้งต่อไป  1  นาที

ภาคผนวก

1.  การบริหารเวลา   (เน้นเรื่องการตรงต่อเวลา  ขอให้สมาชิกมาล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มกลุ่มประมาณ 5-10  นาที  พบกันที่นั่งรอตามนัดหมาย  การเริ่มและเลิกกลุ่มจะตรงเวลา   ผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยจะคอยกำกับให้เป็นไปตามเวลา  เวลาในกลุ่มมีค่ามาก  ขอให้ใช้อย่างคุ้มค่า  ก่อนเริ่มกลุ่มควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย  )   

2.  การเข้าร่วมให้ครบ  ขอให้ช่วยกันจัดตารางเวลาให้สามารถมาได้ทุกครั้ง  การพบกันครบทุกคนจะช่วยให้การรักษาแบบกลุ่มได้ผลดี  ถ้าติดธุระจำเป็นจริงๆ  ขอให้แจ้งกับผู้นำกลุ่มล่วงหน้า  หรือเร็วที่สุด 

3.  การแสดงออกในกลุ่ม  ขอให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิด  ความรู้สึกร่วมกัน  ทั่วถึงกัน  ใครต้องการพูดขอให้ส่งสัญญาณ  เช่นยกมือขึ้น  ผู้นำกลุ่มจะช่วยกำกับเรื่องนี้  ขอให้พูดให้ทุกคนฟัง  ไม่พูดเฉพาะเป็นกลุ่มย่อยๆ  ควรปิดโทรศัพท์มือถือ  ไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างที่อยู่ในกลุ่ม

4.  การเก็บความลับ  ไม่นำเรื่องส่วนตัวของเพื่อนสมาชิกด้วยดันไปเปิดเผยนอกกลุ่ม  ไม่พบกันนอกกลุ่ม  ถ้าบังเอิญพบกันขอให้นำมาแจ้งในกลุ่มในการพบกันครั้งต่อไป  5  นาที

 

การประเมิน  การสังเกตพฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม

 

ครั้งที่  2

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ป่วยรู้จักกันมากขึ้น  มีความรู้สึกผ่อนคลาย
 2. ผู้ป่วยมีทักษะในการแสดงออก  และเปิดเผยตัวเอง  ต่อผู้อื่น
 3. ผู้ป่วยมีความความสัมพันธ์ในกลุ่มดี  เกิด ความผูกพัน(cohesion)
 4. ผู้ป่วยมีความรู้สึกเห็นใจผู้อื่น  รู้สึกดีที่มีเพื่อนที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน  อยากช่วยเหลือกัน
 5. ผู้ป่วยได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาตนเอง    จากผู้อื่น
 6. มีทัศนคติที่ดี  อยากมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรม

1.    Round turn  ผู้นำกลุ่มให้ผู้ป่วยเล่าปัญหาของแต่ละคน    40  นาที

2.    ผู้นำกลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มช่วยกัน  ให้คำแนะนำ เพื่อนสมาชิกด้วยกันเอง  40  นาที

3.    ผู้นำกลุ่มส่งเสริมให้กลุ่มเห็นการแก้ปัญหาที่ดี  5  นาที

4.    ผู้นำกลุ่มสรุปการเรียนรู้ของกลุ่ม  ในครั้งนี้  4  นาที 

5.    นัดหมายพบกันในกลุ่มครั้งต่อไป  1  นาที

การประเมิน  การสังเกตพฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม

การประชุมหลังกลุ่ม (เฉพาะผู้รักษา  และทีม  รวมทั้งผู้สังเกตการณ์)

 1. สรุปข้อดีของการเรียนรู้ในกลุ่ม
 2. สรุปการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง  พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
 3. ระดมสมองช่วยคิดหาวิธีการแก้ไข ความคิดที่ไม่ถูกต้อง(cognitive  errors)  ความเชื่อที่ผิดๆ  การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง(เช่นการกินยาลูกกลอน  การหยุดการรักษา) หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้ในกลุ่มในวันนั้น  เพื่อหาทางแก้ไขในกลุ่มครั้งที่3

 

 

ครั้งที่  3

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ป่วยรู้จักกันมากขึ้น  มีความรู้สึกผ่อนคลาย
 2. ผู้ป่วยมีทักษะในการแสดงออก  และเปิดเผยตัวเอง  ต่อผู้อื่น
 3. ผู้ป่วยมีความความสัมพันธ์ในกลุ่มดี  เกิด ความผูกพัน(cohesion)
 4. ผู้ป่วยมีความรู้สึกเห็นใจผู้อื่น  รู้สึกดีที่มีเพื่อนที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน  อยากช่วยเหลือกัน
 5. ผู้ป่วยได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาตนเอง    จากผู้อื่น
 6. มีทัศนคติที่ดี  อยากมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรม

1.    Round turn  ผู้นำกลุ่มให้ผู้ป่วยเล่าปัญหาของแต่ละคน(ต่อ)     40  นาที

2.    ผู้นำกลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มช่วยกัน  ให้คำแนะนำ เพื่อนสมาชิกด้วยกันเอง(ต่อ)  40  นาที

3.    ผู้นำกลุ่มส่งเสริมให้กลุ่มเห็นการแก้ปัญหาที่ดี  5  นาที

4.    ผู้นำกลุ่มสรุปการเรียนรู้ของกลุ่ม  ในครั้งนี้  4  นาที 

5.    นัดหมายพบกันในกลุ่มครั้งต่อไป  1  นาที

การประเมิน  การสังเกตพฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม

การประชุมหลังกลุ่ม (เฉพาะผู้รักษา  และทีม  รวมทั้งผู้สังเกตการณ์)

 1. สรุปข้อดีของการเรียนรู้ในกลุ่ม
 2. สรุปการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง  พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
 3. ระดมสมองช่วยคิดหาวิธีการแก้ไข ความคิดที่ไม่ถูกต้อง(cognitive  errors)  ความเชื่อที่ผิดๆ  การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง(เช่นการกินยาลูกกลอน  การหยุดการรักษา) หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้ในกลุ่มในวันนั้น  เพื่อหาทางแก้ไขในกลุ่มครั้งที่4

 

ครั้งที่  4

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ป่วยมีทักษะในการแสดงออก  และเปิดเผยปัญหาตนเอง  เสนอทางแก้ไขปัญหาผู้อื่น
 2. ผู้ป่วยมีความความสัมพันธ์ในกลุ่มดี  เกิด ความผูกพัน(cohesion)
 3. ผู้ป่วยมีความรู้สึกเห็นใจผู้อื่น  รู้สึกดีที่มีเพื่อนที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน  อยากช่วยเหลือกัน
 4. ผู้ป่วยได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาตนเอง    จากผู้อื่น
 5. มีทัศนคติที่ดี  อยากมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรม

1.    ผู้นำกลุ่มขออาสาสมัครสรุป การเรียนรู้ในกลุ่มครั้งที่ 3    5  นาที

2.    Round turn  ผู้นำกลุ่มให้ผู้ป่วยเล่าปัญหาของแต่ละคน(ต่อ)     30  นาที

3.    ผู้นำกลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มช่วยกัน  ให้คำแนะนำ เพื่อนสมาชิกด้วยกันเอง(ต่อ)  40  นาที

4.    ผู้นำกลุ่มสรุป   และส่งเสริมให้กลุ่มเห็นการแก้ปัญหาที่ดี  10  นาที

5.    ผู้นำกลุ่ม  ขออาสาสมัครสรุปการเรียนรู้ของกลุ่ม  ในครั้งนี้  4  นาที 

6.    นัดหมายพบกันในกลุ่มครั้งต่อไป  1  นาที

 

การประเมิน  การสังเกตพฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม

การประชุมหลังกลุ่ม (เฉพาะผู้รักษา  และทีม  รวมทั้งผู้สังเกตการณ์)

 1. สรุปข้อดีของการเรียนรู้ในกลุ่ม
 2. สรุปการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง  พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
 3. ระดมสมองช่วยคิดหาวิธีการแก้ไข ความคิดที่ไม่ถูกต้อง(cognitive  errors)  ความเชื่อที่ผิดๆ  การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง(เช่นการกินยาลูกกลอน  การหยุดการรักษา) หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ได้ในกลุ่มในวันนั้น  เพื่อหาทางแก้ไขในกลุ่มครั้งที่5

 

ครั้งที่  5

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ป่วยมีความความสัมพันธ์ในกลุ่มดี  เกิด ความผูกพัน(cohesion)
 2. ผู้ป่วยได้ความรู้เรื่อง โรคสะเก็ดเงิน
 3. มีทัศนคติที่ดี  อยากมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรม

1.    ผู้นำกลุ่มให้สมาชิกสรุปการเรียนรู้ในครั้งที่  4     5  นาที

2.    ผู้นำกลุ่มสรุปความเชื่อที่ผิดๆ  ที่ได้จากกลุ่ม  หรือจากผู้ป่วยโรคเดียวกัน  ให้กลุ่มช่วยกันแก้ไน  และส่งเสริมวิธีการที่  10  นาที

3.    ผู้นำกลุ่มให้ความรู้  เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน  40  นาที   และความสัมพันธ์ระหว่างอาการและความเครียด

4.    ถามตอบ  15  นาที

5.    ผู้นำกลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม  1  คน  เป็นตัวแทนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  4  นาที

6.    นัดหมายพบกันในกลุ่มครั้งต่อไป  1  นาที

การประเมิน  การสังเกตพฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม

การประชุมหลังกลุ่ม (เฉพาะผู้รักษา  และทีม  รวมทั้งผู้สังเกตการณ์)

 1. สรุปสิ่งที่กลุ่มผู้ป่วยยังขาด  ด้านความรู้
 2. สิ่งทีผู้ป่วยยังขาดด้านทักษะ  เช่น  การเผชิญความเครียด  การผ่อนคลายตนเอง  การแก้ไขปัญหา

 

ครั้งที่ 6

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ป่วยมีความสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด  กับอาการของโรค
 2. ผู้ป่วยสามารถหาสาเหตุของความเครียดของตนเองได้
 3. ผู้ป่วยสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้

วิธีการ

 1. ผู้นำกลุ่มให้สมาชิก 1 คนอาสาสมัครสรุปผลการเรียนรู้ในกลุ่มครั้งที่ 5     5นาที
 2. ผู้นำกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ของตนเอง  เรื่องความเครียด  สาเหตุของความเครียด  ผลที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะกับอาการทางผิวหนัง  และการแก้ไขความเครียดนั้นเท่าที่เคยทำมา  15  นาที
 3. ผู้นำกลุ่มสรุปวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ป่วยด้วยกันเอง  ชมเชยวิธีการที่ถูกต้อง  5  นาที
 4. ผู้นำกลุ่มสรุปให้กลุ่มเห็นความสำคัญของการจัดการกับอารมณ์  5  นาที
 5. ผู้นำกลุ่มสอนให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติ  ด้วยการคลายเครียดด้วยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  30  นาที
 6. สอบถามความรู้สึกหลังการปฏิบัติ    5  นาที
 7. ให้กลุ่มช่วยคิดเทคนิคคลายเครียดด้วยวิธีอื่น  15  นาที
 8. ผู้นำกลุ่มสรุปเทคนิควิธีการคลายเครียด   และมอบหมายการบ้าน  ให้บันทึกการปฏิบัติด้วยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  ทุกวันๆละ  30  นาที  ในช่วง 7  วันต่อไป     5  นาที
 9. ผู้นำกลุ่มให้สมาชิกสรุป  4 นาที
 10. นัดหมายครั้งต่อไป  1  นาที

 การประเมิน  การสังเกตพฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม

การประชุมหลังกลุ่ม (เฉพาะผู้รักษา  และทีม  รวมทั้งผู้สังเกตการณ์)

 1. สรุปข้อดีของการเรียนรู้ในกลุ่ม
 2. สรุปการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง  พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

 

ครั้งที่  7

วัตถุประสงค์

1.    ผู้ป่วยมีทักษะคลายความเครียดของตนเองได้ด้วยการฝึกสมาธิ(concentration  meditation)

2.    ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการใช้ดนตรีเพื่อคลายเครียด

วิธีการ

1.    ผู้นำกลุ่มให้สมาชิก 1 คนอาสาสมัครสรุปผลการเรียนรู้ในกลุ่มครั้งที่ 6     5 นาที

2.    สมาชิกกลุ่มนำเสนอผลงาน  การบ้านการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  ใน  7  วันที่ผ่านมา  ผู้นำกลุ่มชมเชยผู้ที่ทำได้มาก  ให้เป็นตัวอย่างของกลุ่ม  15  นาที

3.    ผู้นำกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ของตนเอง  ในการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ   เท่าที่ทำมา   ปัญหาอุปสรรคต่างๆ   15  นาที

4.    ผู้นำกลุ่มสอนให้สมาชิกกลุ่มฟังเพลงที่ผ่อนคลาย   10  นาที

5.    ผู้นำกลุ่มสอนให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติสมาธิ   ด้วยการกำหนดลมหายใจ    30  นาที

6.    สอบถามความรู้สึกหลังการปฏิบัติ    5  นาที

7.    ผู้นำกลุ่มสรุปเทคนิควิธีการคลายเครียด   ทั้ง  2  วิธี    และมอบหมายการบ้าน  ให้บันทึกการปฏิบัติสมาธิทุกวัน   วันละ  30  นาที   ในช่วง 7  วันต่อไป     5  นาที

8.    ผู้นำกลุ่มให้สมาชิกสรุป  4 นาที

9.    นัดหมายครั้งต่อไป  1  นาที

การประเมิน  การสังเกตพฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม

การประชุมหลังกลุ่ม (เฉพาะผู้รักษา  และทีม  รวมทั้งผู้สังเกตการณ์)

 1. สรุปข้อดีของการเรียนรู้ในกลุ่ม
 2. สรุปการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง  พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

 

 

 

ครั้งที่  8

วัตถุประสงค์

 1. ผู้ป่วยรวบรวมเทคนิควิธีการต่างที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด 7  ครั้ง  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. เตรียมตัวให้ผู้ป่วยหยุดการรักษาแบบกลุ่ม

วิธีการ

 1. ผู้นำกลุ่มขอเชิญอาสาสมัคร สรุปการเรียนรู้ในครั้งที่  7     5  นาที
 2. Round Turn ให้ทุกคนได้สรุปการเรียนรู้ที่ผ่านมา  7  ครั้ง  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้   การแก้ไขและป้องกันปัญหา  เมื่อไม่มีกลุ่มช่วยเหลือ 40  นาที
 3. ผู้นำกลุ่ม  และผู้ช่วยผู้นำกลุ่ม  สรุป  และส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มนำกลับไปปฏิบัติต่อในชีวิตประจำวัน15  นาที
 4. ถามตอบข้อสงสัย  20
 5. นัดหมายเพื่อติดตามและประเมิน  10  นาที

 

 

 

การประเมินหลังทำกลุ่ม 

ครั้งที่1   ทำเมื่อจบกลุ่มครั้งสุดท้าย  ทันที 

ครั้งที่ 2  หลังจากยุติกลุ่ม   8  สัปดาห์

ครั้งที่  3  หลังจากยุติกรรม  24  สัปดาห์

หมายเหตุ  การประเมินใช้แบบสอบถามเดียวกัน (แบบเดียวกับการประเมินก่อนการทำกลุ่ม) ใช้เวลาประมาณ  30  นาที  ดังนี้

1.    ตอบแบบสอบถาม  ความเครียด  10  นาที

2.    ตอบแบบสอบถามอื่นๆ  20  นาที

 

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50