บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

ขาดความมั่นใจตนเอง

นพ.พนม เกตุมาน

    ความมั่นใจตนเองคือความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ตามความสามารถจริงของตน และแสดงความสามารถนั้นได้อย่างเต็มที่

    ความมั่นใจในตนเองเกิดจากการได้มีโอกาสเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะจนเกิดความชำนาญ  และได้มีโอกาสแสดงออกจนตนเองเกิดความรู้สึกว่าตนเองทำได้คล่องแคล่ว  เมื่อทำแล้วได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้อื่น  หรือตนเองสามารถชื่นชมตนเองได้

    ความมั่นใจในตนเองเกิดตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่เด็กอายุ ขวบปีแรกเป็นต้นไป  การได้มีโอกาสทดลองสัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกตนเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เซลประสาทสมองเกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้น การเชื่อมโยงเหล่านี้ยิ่งมีมากจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น  โดยช่วยให้เกิดการเรียนรู้สัมพันธ์กับการเรียนรู้และความจำเดิม  เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ  ภายในปีแรกถ้าเด็กได้รับการตอบสนองดี  จะเกิดความไว้วางใจในสิ่งแวดล้อม กล้าแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ถ้าเด็กขาดการเอาใจใส่ดูแล  สภาพอารมณ์จะไม่มั่นคง ทำให้ไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

    ในวัยเตาะแตะ 1-3 ขวบเด็กจะอยากรู้อยากเห็น  อยากสำรวจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  เป็นวัยซน  แต่ยังขาดการควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกา และความปลอดภัย การสอนเด็กให้มีวินัยที่ดี รู้จักการปรับตัวเข้ากับคนอื่น และสิ่งแวดล้อม  จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเวลาต่อมา เพราะการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น และต้องเป็นการเรียนรู้ที่ปลอดภัยด้วย

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50