บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

คุณสมบัติของเด็กที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต

1.   ฟื้นอารมณ์สดใส ร่าเริง มองโลกในแง่ดี รักตนเองและรักคนอื่นได้

2.   มีอารมณ์ขัน สามารถเอาข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนของชีวิตได้
3.   มีทางผ่อนคลาย มีงานอดิเรกหรือมีกิจกรรมหลากหลาย สามารถแสดงออกและไม่
      เก็บกด
4.   เข้ากับคนง่าย เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้หลากหลาย
5.   เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และรู้จักพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นใน
      เวลาที่ผ่านไป
6.   เรียนรู้ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีของคน รู้จักและแยกแยะสิ่งถูก ผิด ชั่ว ดี และรับฟัง
      ความคิดเห็นของผู้อื่น
7.   ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ตามวัย
8.   แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทางสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี
9.   จิตใจเข้มแข็ง มั่นคงและมีความอดทนต่อแรงกดดัน
10. เป็นตัวของตัวเอง (มิใช่เอาแต่ใจตัวเอง) คือสามารถอยู่ในความแตกต่างแต่ยังคง
      เอกลักษณ์ของตัวเองได้ มั่นใจในตัวเอง
11. มีความพยายาม มุ่งมั่น และมีค่านิยมที่ถูกต้อง
12. รู้จักวางแผนล่วงหน้า และมีวินัยในตนเอง
13. รู้หน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อยากช่วยเหลือผู้อื่น
14. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ฯลฯ
 
               ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู และประสบการณ์ที่เด็กได้รับอย่างเหมาะ สม

 ข้อ 1-5 จะเป็นรากฐานทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข

ข้อ 6-14 เป็นพื้นฐาน ที่ทำให้เด็กประสบกับความสำเร็จในชีวิต

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50