บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

ปัญหาของเด็กในปัจจุบันที่พบได้บ่อย

1.  รักสบาย ขี้เกียจ ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา

2.  ฟุ้งเฟ้อ ใช้เงินเปลือง ไม่เห็นคุณค่าของเงิน และของที่ได้มาง่าย ๆ
3.  ดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง เห็นแก่ตัว ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ฟังความคิดเห็น
    ของผู้อื่น
4.  ก้าวร้าว รุนแรงทั้งกิริยา วาจา การกระทำรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ
5.  ขาดระเบียบ วินัย ไม่มีมารยาท ขาดการควบคุมตัวเองหรือควบคุมตัวเองได้น้อย
     ใจร้อน ตามใจตัวเองมากแต่ไปบังคับเรียกร้องจากคนอื่น
6.  คิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่เป็นระบบ หรือทำได้บางส่วน ขาดการวางแผน
     ไม่รอบคอบ
7.  ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ ขาดไหวพริบ
8.  มีข้อขัดแย้งสูง ไม่มั่นใจตนเอง
9.  ว้าเหว่ เหงา เบื่อหน่ายง่าย ขาดจุดมุ่งหมาย ฯลฯ
 
               จากปัญหาข้างต้น เป็นเหตุให้พ่อแม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องยุคปัจจุบันจำเป็นต้อง กลับมาพิจารณาวิถีชีวิต วิธีการเลี้ยงดู และการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยน ลดปัญหาต่าง ๆ ในเด็กให้มีน้อยที่สุด
 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50