บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ

(Personality Disorders)

นพ.พนม  เกตุมาน

คำจำกัดความ 

    ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุคลิกภาพ ซึ่งจะแสดงออกเป็นพฤติกรรม ไม่เหมาะสมใน การคิด การตอบสนองทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหา และการดำเนินชีวิต

อาการ

1. ไม่ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น  เรียกร้องให้ผู้อื่นปรับตัว

2. เอาแต่ใจตนเอง

3. ไม่รู้สึกว่าตนเองมีปัญหา คิดว่าคนอื่นมีปัญหา

4. ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม

5.  มีปัญหาทางอารมณ์ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวไม่ดี 

บุคลิกภาพผิดปกติประเภทต่างๆ

(คลิกข้อความสีเหลืองเพื่อติดตามรายละเอียดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ)

1.บุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง

2.บุคลิกภาพผิดปกติแบบแยกตัว

3.บุคลิกภาพผิดปกติแบบแปลกแยก

4.บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (แบบอันธพาล)

5.บุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรีย

6.บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลงตัวเอง

7.บุคลิกภาพผิดปกติแบบพึ่งพิงผู้อื่น

8.บุคลิกภาพผิดปกติแบบย้ำคิดย้ำทำ

9.บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลบเลี่ยงปัญหา

10.บุคลิกภาพผิดปกติแบบไม่มีวุฒิภาวะ(เด็กไม่โต)

11.บุคลิกภาพผิดปกติแบบผสม

12.บุคลิกภาพผิดปกติแบบไม่อาจจัดกลุ่มได้

สาเหตุของโรคบุคลิกภาพผิดปกติ

1. การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม  ไม่ถูกต้อง

2. การเผชิญปัญหาในชีวิตที่ทำให้การเรียนรู้ผิดไปจากเด็กทั่วไป

3. ปัจจัยทางพันธุกรรม

4. การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม โรงเรียน  และเพื่อน

การรักษา  การรักษาไม่ได้ผล  ควรป้องกันจะดีกว่ามาก

การป้องกัน

1. การเลี้ยงดูถูกต้องตั้งแต่เดิกจนถึง อายุ 18 ปี

2. การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

 

ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50