บริษัทคลินิคจิต-ประสาท

 ห้องรับแขก

กลับไป ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรม      

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท  (ชุดปัจจุบัน 2549)

นายแพทย์  สมโภชน์  สุขวัฒนา                                             ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์  นายแพทย์  สมพร  บุษราทิจ                               ที่ปรึกษา

 

พลโท นายแพทย์  อรุณ  เชาวนาศัย                                        ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง             กรรมการ  

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ ไพจิตร     สุทธิวรรณ                      กรรมการ  

นายแพทย์  ธำรง  ทัศนาญชลี                                                กรรมการ

นายแพทย์  ธีระ  ลีลานันทกิจ                                                กรรมการ

นายแพทย์  พนม  เกตุมาน                                                   กรรมการ

แพทย์หญิง  รวิวรรณ  นิวาตพันธุ์                                            กรรมการ

 

<ห้องรับแขก

  คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม 10300  โทร. 0-2243-2142  0-2668-9435

   ส่งเมล์ถึง panom@psyclin.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
   ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:21/05/50